شدت نور

شدت نور

برای دیدن یک جسم توسط چشم ما، باید نور کافی از سوی منبع نوری به جسم خورده و بازتاب آن به سمت چشمان ما بازگردد. هنگامی‌که این نور تابیده...

ادامه مطلب